– Minister of Home Affairs’ answer on “Number of cases acquitted due to loss of exhibits in police custody”
– Minister of Health’s answer on “WHO’s Framework Convention for Tobacco Control”

YB TUAN WEE CHOO KEONG [WANGSA MAJU] meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan berapakah jumlah kes jenayah telah dibuang (acquitted) di Mahkamah atas sebab kehilangan bahan bukti dalam jagaan polis dan apakah langkah-langkah yang telah diambil atau akan diambil oleh pihak polis untuk memastikan bahawa kes kehilangan bukti tidak akan berlaku lagi.

Jawapan:

Saya mengucapkan terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat dari Wangsa Maju.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, jumlah kes jenayah yagn telah dibuang (acquitted) disebabkan oleh kehilangan bahan bukti dalam jagaan pihak polis bagi tahun 2004 hungga bulan Januari hingga Mei tahun 2008 adalah sebanyak 19 kes. Di antara langkah-langkah yagn telah diambil oleh pihak polis bagi mengatasi masalah ini ialah emasang jeriji besi, kamera litar tertutup (CCTV), mengadakan kawalan secara syif dan pemeriksaan oleh pegawai kanan kanan pada sertiap hari.

——————————- o O o ——————————-

YB TUAN WEE CHOO KEONG [WANGSA MAJU] meminta Menteri Kesihatan untuk menyatakan samada kerajaan berhasrat untuk melaksanakan secara sepenuhnya panduan-panduan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh “WHO’s Framework Convention for Tobacco Control” terutamanya dalam menghalang apa jua jenis iklan rokok, syarikat rokok yang mempromosikan rokok di tempat-tempat awam serta mempamerkan rokok-rokok “at point of sale” (seperti kedai mamak, kedai kopi dan lain). Jika tidak, sila nyatakan kenapa.

Jawapan:

Kerajaan sememangya berhasrat untuk melaksanakan sepenuhnya panduan-panduan dan syarat-syarat yagn telah ditetapkan oleh WHO’s Framework fdor Tobacco Control (WHO FCTC). Tideak ada pengecualian dalam melaksanakan peruntukkan-peruntukan dalam WHO FCTC. Walau bagaimanapun, Malaysia mempunyai tempoh sehingga Disember 2010 untuk memenuhi semua keperluan Artikel 13, WHO FCTC berhubung penajaan, promosi dan pengiklanan tembakau.

Komprehgensif aspek penajaan, promosi danpengiklanan hasilk tembakau, Peraturan 4, PPKHT 2004, jelas melarang seberang sebarang pengiklanan hasil tembakau itu sendiri. Manakala bagi aspek tajaan dan promosi hasil tembakau, Peraturan 5, PPKHT 2004 telah melarang perkara tersebut dan Kerajaan mat tegas dalam perkara ini dengan tidak membenarkan penajaan atau promosi hasil tembakau melalui apa-apa bentuk jua termasuk Grand Prix Formula 1 atau acara bola sepak dan sebagainya.

Demi memperkukuhkan dan memperkermaskan lagi kawalan terhadap hasil tembakau, Kementerian Kesihatan sedang dalam process untuk membentang Rang Undang-undang Akta Kawalan Hasil Tembakau bagi memenuhi komitmen negara dan segala keperluan yang termatub dalam WHO FCTC. Draf Rang Undang-undang inin sedang dalam semakan akhir oleh penasihat undang-undang Kementerian Kesihatan sebelum dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk ulasan. Pihak Kementerian mensasarkan RUU ini dapat diwqartakan menjelang tahun 2010.

Selain daripada itu, pindaan kepada PPKHT 2004 yang dijangka dikuatkuasakan dalam tempoh terdekat sedang dilakukan untuk memenuhi keperlujan Artikel 11, WHO FCTC berhubung Pembungkusan dan Pelabelan Hasil Tembakau. Melalui pindaan tersebut, semua pengilang dan pengimpot rokok dikehendaki untuk memaoarkan amaran kesihatan bergambar pada bungkusan rokok serta larangan penggunaan perkataan-perkataan descriptor seperti low tar, light, ultra light atau mild pada label rokok menjelang akhir tahun 2008.

Advertisement

Question submitted to Minister of Finance on 02 June 2008.

YB TUAN WEE CHOO KEONG [WANGSA MAJU] meminta Menteri Kewangan menyatakan kenapakah AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE CO LTD [AIA], satu-satunya syarikat insuran 100% milik asing, boleh beroperasi selama bertahun-tahun di Malaysia tanpa “locally incorporated”, dan baru-baru ini telah menukar namanya kepada American International Assurance Bhd, dan siapakah rakan kongsi tempatannya dan samada ia telah membayar kos saham sepenuhnya.

Note:

The answer to this question should have been replied earlier because the question was submitted on 02-06-08. At about 4:15 pm I had to invoke Point of Order and ask Tan Sri Speaker of the House to direct the Ministry concerned to reply to my question as today is the last day of Parliament. Tan Sri Speaker did direct the Ministry to submit their reply by today. As for the answer to the above question, I have just received it at about 6:55 pm.

Jawapan:

Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Yang Berhormat, semua syarikat insurans asing yang beroperasi di Malaysia tertakluk kepada keperluan pemerbadanan tempatan (local incorporation). Bank Negara Malaysia tidak mengecualikan American International Assurance Berhad (AIA) daripada keperluan tersebut dan mereka telah pun melaksanakan pemerbadanan tempatan pada 1 Jun 2008. Kini, semua syarikat insurans di Malaysia, termasuk AIA telah Berjaya melaksanakan pemerbadanan tempatan dan mempunyai moedal berbayar tersendiri bagi operasi perniagaan insurans di Malaysia.

2. Pada masa ini, AIA belum mempunyai rakan kongsi tempatan. Kerajaan secara berterusan menggalakkan Pembabitan dan pemilikan ekuiti tempatan yang lebih dalam sector insurans di Malaysia, selaras dengan usaha membangunkan industri insurans tempatan di Malaysia.

Note:

1. The Minister did not properly answer my question.

2. The Minister did not answer why AIA was allowed to operate in Malaysia all these years (until 01-06-2008) with 100% foreign equity. From the answer, you will note the obvious omission of this aspect of my question. The Ministry knew that they have no answer because AIA’s presence here contravened Government policy and regulations for the insurance industry. I shall pursue this matter during the next Parliamentary session until I get the answer.

3. How can AIA be allowed to be locally incorporated without local equity or local shareholder. This is very strange. This point has to be pursued to the hilt.

4. From the the answer given, I smell a rat!

The Prime Minister’s answer to my question regarding the annulment of “4 Proclamations of Emergency”

YB TUAN WEE CHOO KEONG [WANGSA MAJU] meminta Perdana Menteri menyatakan samada “4 Proclaimations of Emergency” (yang diisytiharkan pada tahun 1964 akibat daripada konfrontasi dengan Indonesia, tahun 1966 di Sarawak berikutan “Constitutional stand off”, 1969 selepas rusuhan 13 Mei dan 1977 berikutan dengan krisis politik di Kelantan) yang masih berkuatkuasa, akan dimansuhkan kerana negara sudah berada dalam keadaan yang aman. Jika tidak, nyatakan kenapa tidak.

Jawapan:

Tuan Yang DI-Pertua,

Pelembagaan Persekutuan, Bahagian XI: Kuasa Khas Menetang Perbuatan Subversif, Keganasan Terancang dan Perbuatan dan Jenayah Yang Memudaratkan Orang Awam dan Kuasa Darurat, Perkara 149 Peruntukan Menentang perbuatan subversive, tindakan yang memudaratkan ketenteraman awam, Perkara 150 Proklamasi Darurat dan Perkara 151 Sekatan ke atas tahanan pencegahan telah memperuntukkan kuasa kepada Yang Di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat sekiranya satu darurat besar sedang berlaku yang menyebabkan keselamatan atau kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam di dalam Persekutuan atau mana-mana bahagiannya terancam. Fasal (1) memperuntukkan proklamasi darurtat boleh dikeluarkan sebelum sebenarnya berlaku kejadian yang mengancam keselamatan atau kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam.

Fasal (8) (a) pula memperuntukkan hal puas hati Yang Di-Pertuan Agong adalah muktamad dan konklusif dan tidaklah boleh dicabar atau dipersoalkan di dalam mana-mana mahkamah atau apa-apa alasan.

Pada kakitnya, peruntukan kuasa-kuasa khas ini telah memainkan peranan penting dalam memastikan survival Negara daripada ancaman keselamatan dari dalam dan luar Negara. Daripada tahun 1948 sehingga 1960, darurat telah diisythiharkan untuk menangi ancaman subversive dan insurgensi komunis. Pada September 1964, darurat kedua telah diisythiharkan untuk menangi ancaman Konfrontasi Indonesia yang berakhir pada tahun 1965. Pada Mei 1969, darurat sekali lagi telah disisytiharkan di seluruh Negara untuk memelihara keselamatan Negara selepas tercetusnya prestiwa 13 Mei 1969. Perintah darurat juga pernah diisytiharkan secara terhad untuk emnangi krisis politik danselamatkan di negeri-negeri tertentu iaitu di Negeri Sarwak pada tahun 1966 dan Kelantan pada tahun 1977.

Di sebalik keamanan negara yang Berjaya dipulikan, ancaman komunis hanya berakhir secara keseluruhannya melalui Perjanjian Haadyai pada pada tahun 1989. Keadaan politik dan social berbilang kaum di Malaysia yang sentiasa terdedah kepada ancaman persengketaan kaum masih memerlukan mekanisme berterusan untuk mencegah insiden yang sama daripada berulang. Perisytiharan darurat mengikut Artikel 150 memberikan beberapa kuasa penting kepada Yang DiPertuan Agong untuk mewartakan Ordinan berbentuk pencegahan bertujuan untuk memelihara ketenteraman awam dan mencegah jenayah seperti Ordinan 5, 1969.

Selain ancaman terhadap perpaduan kaum, Malaysia juga terdedah kepada kepada pelbagai bentuk ancasmasn luar yang dicorakkan oleh perubahab geopolitk dunia. Kemunculan beberapa kumpulan pelampau agama dan militant seperti Jemaah Islamiah (JI). Al-Maunah dan KMM bukan sahaja membahayakan keselamatan danketenteraman awam malah mendedahkan Negara terhadap campurtangan kuasa-kuasa besar atas alas an peperangan terhadap keganasan.

Faktor ancaman dalam negeri yang masih berterusan selain kemunculan ancaman-ancaman baru selari dengan perkembangan global membuktikan kepentingan supaya mekanisme kuasa-kuasa khas Yang DiPertuan Agong dan undang-undang pencegahan berkaitan dekekalkan sebagai elemen penting bertujuab memelihara keutuhan dan keselmatan negara.

Berdasarkan Perkara 150 Fasal (8) (a), sebarangan tindakan mencabar/mempersoalkan kuasa Yang DiPertuan Agong adalah dianggap sebagai menyelahi perlembagaan negara dan tidak menghormati Yang DiPertuan Agong kerana mempersoalkan kuasa yang telah diperuntukan kepada baginda.

Sekian, terima kasih.

Resignation of Governor of Bank Negara from Khazanah; Petronas; AirAsia; widening of Jalan Genting Kelang; restructuring of ACA; and more …

Mahadi Che Ngah named in Parliament. He is the urban director of City Hall (Ketua Jabatan Perancang, DBKL).

Tuan Haji Mahadi bin Che Ngah


Ucapan Oleh Wee Choo Keong, Ahli Parlimen Wangsa Maju
di dalam Perbahasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tambahan Pertama, 2008
.

Datuk Yang DI- Pertua

Saya bangun untuk menambil bahagina membahasAnggaran Perbelanjaan Mengurus Tambahan Pertama, 2008. Ini adalah perbahasan atas pengurusan wang oleh Kerajaan dan dasar Kerajaan.

Masalah pentadbiran kerajaan BN adalah pembaziran, lemah segi penguatkuasaan undang dan/atau prosedur yagn sedia ada.

GOVERNOR BANK NEGARA LETAK JAWATAN DARI KHAZANAH

Datuk Yang Di-Pertua,

Baru-baru ini Gobenor Bank Negara pun tak tahan dengan keadaan sebegini di banyak GLCs and skandal kewangan yang lain yang terlibat orang tertenu di dalam Dewan ini dan sebab inilah beliau telah meletak jawatan dengan segera. Sekarang tiada apa kawalan langsung di Khazanah dan saya percaya lebih banyak skandal kewangan dalam GLCs telah berlakui atau akan berlaku tak lama lagi.

PETRONAS

Datuk Yang Di-Pertua,

Saya igin mengucapkap taniah kepada Petronas kerana dapat keuntungan RM100 bilion.

Baru-baru ini saya dapati bahawa 300 ticket pernerbangan 1st Class telah diisu untuk 300 Pegawai tinggi Petronas untuk pergi ke Johanesburg Afrika Selantanuntuk mengadakan satu semiar. Tarikh seminar untuk 7 hari daripada ialah 24 July. Tiap-tiap tiket pernerbangan dari MAS, Thai International, Singapore Airline, atau Emirates adalah lebih kurang RM22,000 persatu tiket. Jumlah kos 300 ticket pernerbangan 1st Class untuk pegawai tinggi Petronas adalah lebiih kurang RM6.5 juta.

Saya menyata bahawa kemungkinan kos untuk hotel mewah, makan dan pocket monies akan berjumlah lebih daripada RM10 juta. Saya sokong dengan penuh jikalau pegawai Petronas menganjurkan seminar di Afrika Selatan untuk mempromosikan Petronas dan untuk mendapatilebih banyak projeks.

Saya dapati bahawa minggu lepas Petronas telah membatal pengajuran seminar tersebut di Arika Selatan dan kalau say tak salah Petronas perlu membayar 30 % dari kos tiket pernerbangan berjumlah RM2 juta. Bukankah kerugian RM2 juta ini sebenarnya kerugian rakyat dan bukan kerugian pegawai Petronas.

Ini adalah amat jelas bahawa pembatalan seminar di Selatan Afrika dalam masa yang singkat menunjukkan holiday mewah untuk pegawai tinggi Petronas dengan mengunakan wang rakyat.

Ahli-ahli YB, kita semua tahu jikalau tiada tsunami politik pada 8hb Mac, seminar di Afrika Selatan akan diteruskan oleh Petronas.

Saya ingin menanya PM bagaimana atau apa tindakan Kerajaan akan ambil untuk memastikan pegawai tinggi GLC untuk mengajurkan seminar untuk kepengtinan GLC tertentu dan bukan semata-matanya untuk holidays pegawai tertinggi masing-masing.

AIRASIA

Datuk Yang Di-Pertua

Saya telah membangkitkan isu mengenai dengan AirAsia berhutang berjumlah lebih kurang RM30 juta untuk pembelian minyak. Kenapakah Petronas tidak berani untuk menuntut hutang tersebut daripada AirAsia. Samada Petronas telah diarah oleh Kementerian Kewangan atau the 4th floor boys dengan izin supaya jangan ambil tindakan. Saya harap PM boleh memberi penjelasan atas isu ini.

Seminggu lepas, Timbalan Menteri Pengangkutan telah confirm bahawa hutang AirAsia kepada MAHB ialah RM110 juta. Minggu lepas Datuk Tony Fernandes telah menulis komen dalam blog saya: (www.weechookeong.wordpress.com), bahawa AirAsia tidak bersetuju dengan kenyataan Menteri Pengangkutan. Saya amat hairan dengan pertikaian ini.

Saya ingin menanya Menteri Kewangan apakah hutang RM110 juta ini? Samada ini adalah Airport Tax?

Saya tak faham kalau mahasiswa hutang RM5 ribu atau RM10 ribu, Kerajan akan meheret mahasiswa kepada Makhamah. Kalau sebuah syarikat hutang Service Tax ia juga akan diheret kepada Mahkamah. Saya berharap Menteri Kewangan merangkap PM menjelaskan kenapakah MAHB tidak berani untuk mengambil tindakan untuk menuntut hutang sejumlah RM110 juta daripada AirAsia.

Saya juga ingin menaya kenapa Menteri Kewangan perlu mencampurtangan dalam satu hutang antara syarikat swsasta, AirAsia, dengan asebuah GLC, MAHB. Samada Menteri Kewangan atau orang tertentu ada kepentingan dalam AirAsia.

PELEBARAN JALAN GENTING KELANG

Datuk Yang Di-Pertua

Saya telah menerima jawapan dari Menteri Wilayah Persekutuan bahawa kos pelebaran jalan di Jalan Genting Kelang ialah RM40 juta di mana kos pengambilan tanah telah mencecah RM25 juta. Oleh itu, sebanyak RM15 juta telah diperuntukkan untuk melebarkan jarak jalan yang begitu pendek (tidak lebihi 3 kilometer) dengan kos yang begitu tinggi sekali – RM15 juta. Berani saya cakap dengan terus terang bahawa kos untuk melebarkan jalan ini tidak akan melibihi RM5 juta pun!

Kedua, saya telah memeriksa pembinaan jalan yang terbabit dan mendapati tidak ada sebarang tanah persendirian yang diambil (compulsory acquisition) dan jikalau diambil ia tiadak akan berjumlah sebanyak RM25 juta. Ini adalah satu jawapan yang tidak benar. Saya meminta YAB PM mengemukakan di Parlimen satu laporan yang lengkap mengenai tanah yang diambil (secara compulsory acquisition) untuk tujuan pelebaran jalan itu iaitu dengan izin breakdown kos untuk setiap bidang tanah yang diambil oleh tujuan melebarkan jalan ini.

Saya juga meminta Perdana Menteri memberi arahan kepada Badan Pencegah Rasuah untuk menyiasat projek ini kerana saya percaya ianya terbabit dalam perbuatan rasuah dan penyelewengan.

PENSTRUKTURAN BADAN PENCEGAH RASUAH (BPR)

Datuk Yang Di-Pertua,

Pada April lalu, Perdana Menteri, telah mengumumkan Badan Pencegah Rasuah (BPR) akan distruktur semula bagi menjadikannya sebuah suruhanjaya bebas yang dikenali sebagai Suruhanjaya Anti Rasuah Malaysia.

Saya harap usaha kerajaan ini jangan hanya cakap kosong sahaja seperti Independent Police Complaints Commission (IPCMC) dan Judicial Appointment Committee (JAC). Bukankah ini seperti kata pepatah, hangat-hangat tahi ayam. Untuk memastikan BPR betul-betul bersih dan bertindak sebagai badan bebas, tanggungjawab BPR mestilah tidak boleh terkongkong oleh mana-mana pihak terutama sekali pihak kerajaan.

Para pegawai BPR mestilah menjalankan tugas tanpa rasa takut dan berat sebelah serta tidak tertekan oleh mana-mana pihak. Saya percaya jika pegawai BPR diberikan kebebasan sepenuhnya, gejala rasuah di negara kita tentu akan dapat dihapuskan terutamanya setelah tertangkapnya ikan-ikan jerung yang besar dan bukan lagi ikan-ikan bilis. Mungkin 2003 YAB PM selepas dilantik sebagai PM, beliau berjanji Kerajaan akan mengambil tindakan terhadap 18 ikan jurung tetapi sehingga hari yang ditangjkap adalah ikan bilis sahaja. Samada 18 ikan jerung ini masih berenang di dalam Dewan Yang Mulia ini.

Jikalau YB PM serius dengan menghapuskan rasuah, YB PM perlu mengarahkan BPR untuk menyiasat dengan terperinci terhadap En Mahadi bin Che Ngah, Pengarah Jabatan Perancang Bandar DBKL, kerana Jabatan beliau telah meluluskan banyak (Development Order (DO) di Wilayah dengan tidak mengambilkira dasar kerajaan, undang-undang kecil dan prosedur-prosedur pembanguan. Contoh Projek hill slope di Damansara diluluskan tanpa mengambilkira dasar kerajaan dan prosedur-prosedur pembagnunan dan selepas penduduk protes DBKL mengeluarkan “Stop Work Order”. Kes kedua, banyak DO untuk syarikat Platinum Victory Sdn Bhd diluluskan dengan senang tanpa mengambilkira dasar kerajaan terhadap tempat letak kereta dan syarat-syarat yang lain. Saya percaya ada banyak projek-projek pembangunan komersial dan perumahan juga diluluskan dalam keadaan yang sama.

Saya berharap BPR akan meminta En Mahadi bin Che Ngah membuat deklarasi harta bendanya dan saya percaya pihak BPR akan dapat bukti.

PROJEK MESRA RAKYA HANYA BEBANKAN RAKYAT

Datuk Yang Di-Petua,

Jauh api dari panggang. Itulah yang dapati disimpulkan dengan Projek mesra rakyat yang bertujuan menyediakan kemudahan asas dan memberikan faedah secara langsung kepada rakyat seperti bekalan air, elektrik, kemudahan kesihatan, pendidikan, perumahan awam kos rendah, membasmi kemiskinan dan keselamatan awam kononnya akan diberi keutamaan kini masih gagal dicapai kerajaan.

Golongan berpendapatan rendah masih berada di tahap kemiskinan apatah lagi kebanyakan projek mesra rakyat yang dirancang oleh kerajaan tidak dapat dinikmati oleh golongan miskin ini.

Akibat kenaikan harga minyak petrol yang mendadak, saya percaya golongan miskin akan terus miskin dan semakin ramai rakyat akan terus berada di dalam tahap kemiskinan tanpa dapat menikmati sebarang faedah daripada pembangunan projek kerajaan.

PELAN INDUK PENGANGKUTAN GAGAL CAPAI MATLAMAT

Datuk Yang Di-Pertua

Setelah kenaikan harga minyak petrol yang terlampau tinggi, kini sudah sampai masanya untuk kerajaan mengambil serius dalam meningkatan sistem pengangkutan awam.

Demi kemudahan warga bandar, kerajaan harus memberikan liputan sistem rel transit bandar ke kawasan-kawasan yang lebih luas dan lebih banyak terminal pengangkutan awam bersepadu perlu dibina.

Di samping itu, kecekapan perkhidmatan komuter, bas dan teksi juga perlu ditingkatkan bagi mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian berbanding pengangkutan awam, khususnya di kawasan Lembah Klang.

Pelan Induk Pengangkutan yang dirancang oleh kerajaan perlulah mengambil kepentingan rakyat di samping dapat mengurangkan beban rakyat terutama sekali dari segi penggunaan minyak petrol. Pelan ini akan gagal mencapai matlamat jika rakyat terus terpaksa mengalami kesulitan menggunakan kenderaan awam seperti yang mereka alami sampai hari ini.

Saya berharap Kerajaan melaksanakan pelan induk Pengangkutan dengan segera.

AKTA KEBEBASAN MAKLUMAT ATAU DATA PROTECTION ACT

Datuk Yang Di-Pertua
Untuk mengwujudkan sebuah masyarakat yang bermaklumat, sebuah masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab dan sebuah kerajaan yang baik dengan pemerintahan yang telus serta berani memikul tanggungjawab, maka kita
sebenarnya memerlukan satu undang-undang yang menjamin kebebasan maklumat dan juga maklumat/data yang disimpan oleh pihak kerajaan atau syarikat swasta seperti bank-bank dan lain-lain.

Pada 24 Mei 1993 semasa saya sebagai Ahli Parlimen Bukit Bintang, saya telah menyeru Kerajan untuk melusluskan satu akta bernama Freedom of Information Act. Dimana akta ini boleh mengawal supaya data-data yang disimpankan oleh polis, syarikat-syarikat perbankan dan lain adalah seratus-peratus betul.

Datuk Yang Di-Pertua,

Kita tidak boleh menafikan bahawa data-data yang disimpan oleh insitusi yang menyiman data seperti CETOS, institusi perbankan dan lain dimana orang awam dalam rekodnya adalah seorang bankrap sedangkan orang tersebut bukanya seorang bankrap. Keadaan ini menjejaskan kepentingang ornag tertentu.

Di Amerika Syarikat mereka ada Freedom of Information Act dan di UK ia ada Data Protection Act. Di UK orang awam boleh menulis surat kepada mana agensi kerajaan, syarikat perbankan dan lain untuk mendapatkan apa-apa maklumnat mengenai dengan meraka ataupun informasi mengenai mereka dan agensi kerajaan atau syarikat-syarikat mesti memberikan maklumat mengenai beliau dan beliau ada hak untuk membetulkan maklumat yang sedia ada. Negara kita sudah sampai masa untuk memluluskan satu Freedom of Information Act atau Data Protection Act.

Datuk Yang di-Pertua,

Saya menyeru Kerajan supaya mebentang satu ruang undang bernama Freedom of Information Act atau Data Protection Act.

The debate on the amendments to the Judges’ Remuneration Act 1971.

During the debate to amend this Act, many issues were brought up regarding the judiciary. The issues:

1. The primary purpose of appointing Judicial Commissioners (JC) is to settle back log of cases in Court. In UK, JCs, who are normally experts in their respective fields, are appointed to hear cases which draw on their expertise. But more often than not the appointment of the JCs are not based on this criteria. It would appear that JCs are appointed as ‘probationary judges’ and almost all JCs become appointed full-fledged judges after their 2 years contract.

We should not appoint JCs under such circumstances in Malaysia because they will be seen as probationary judges with no security of tenure. Once they do not have security of tenure, they will be subject to pressure in making their decision.

2. The Prime Minister had announced the setting up of The Judicial Appointment Commission during the Bar Council Dinner on 17-04-2008. YB Datuk Zaid Ibrahim had also said that the Judicial Appointment Commission Bill will be tabled during the first session of Parliament in May 2008 but until this date there has been no such Bill tabled.

3. I did bring up the issue of the Bar Council Dinner on 17-04-2008, which was attended by the PM and YB Datuk Zaid, was paid by the Government. Upon my insistence that the Minister provides the total cost for that dinner on 17-07-2008, YB Datuk Zaid told Parliament that he will give me the total cost of the said dinner by way of a written reply as he had no figure with him.

4. Payment of ex-gratia payments for those Judges that were sacked in 1988. Many questions were posed why YB Datuk Zaid Ibrahim himself had to personally go to the Judges’ houses and bring along reporters and TV crews just for the delivery of cheques to the said judges. What was the exact sum of the ex-gratia payment for each of those judges.

YB Datuk Zaid confirmed that the ex-gratia payments to the judges came from the government but he could not reveal the sum at the request of the judges concerned and their families. But he said the MPs will soon know about it because it will be recorded in the Government Budget.

5. The name of a Court of Appeal Judge, Datuk Low Hop Bing, was brought up in Parliament for the second time. I informed Parliament that during the hearing of the Royal Commission, Datuk VK Lingam’s brother has testified that Datuk V K Lingam had instructed him to bring a bag to give to Datuk Low Hop Bing in his house late at night. I asked YB Datuk Zaid that based on this, what actions he intends to take regarding this matter because a Judge’s reputation cannot be tainted. Since there was such an allegation, YA Datuk Low Hop Bing should be suspended from hearing cases pending investigation.

The Minister replied that he will refer this matter to the Chief Justice for action.

Prime Minister answers how he plans to control inflation and sale of petrol to Singaporeans in Johor

YB TUAN WEE CHOO KEONG [WANGSA MAJU] minta Perdana Menteri menyatakan bagaimanakah Kerajaan bercadang untuk mengawal kadar inflasi dan kenaikan harga barang dan perkhidmatan dan pada masa yang sama mengekalkan harga petrol dan kenapa halangan menjual petrol kepada warga asing tidak dikenakan ke atas warga Singapura di Johor.

Jawapan:

Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kerajaan amat prihatin terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat dan sentiasa berusaha untuk memastikan kebajikan rakyat terjamin. Antara langkah semasa yang telah diperkenalkan bagi menangi kenaikan harga dan mengurangkan beban rkayat termasuklah:

a) Meningkatkan penguatkuasaan dan pemantauan keatas harga dan penawaran barangan kawalan termasuk beras, tepung gandum, minyak masak, roti dan ayam supaya tiedak berlaku kekurangan. Usaha penguatkuasaan dan pemantauan termasuk mengangi kegiatan menyorok, menyeludup dan menjual diesel subsidi secara tideak sah.

b) Meningkatkan penawaran bekalan makanan melalui pelaksanaan Dasar Jaminan Bekalan Makanan atau (dengan izin) National Food Security Policy. Beberapa tindakan segera telahpun diambil, iaitu:

i. Meningkatkan tahap stok penimbal beras kepada 200 ribu tan metric dengan menambah pengimportan beras Thailand;

ii. Menetapkan beras Super Tempatan 15% di natara harga RM1.65/kg hingga RM1.80/kg.

iii. Mengapungkan harga beras import termasuk Beras Putih Thai di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak;

iv. Membenarkan pengedaran padi di antara negeri; dan

v. Meningkatkan Harga Minimum Terjamin (GMP) daripada RM650 se tan metric kepada RM750 se tan termasuk.

Tuan Yang di-Pertua,

Dalam jangka panjang, Kerajaan telah melaksanakan strategi berikut bagi mengawal kadar inflasi, termasuklah:

a) Memastikan jaminan bekalan beras yang mencukupi, melalui:

i. Pemukaan ladang sawah baru di Sarawak, Sabah dan Terengganu, untuk meningkatkan pengeluaran padi sebanyak 7% (170 ribu tan metric) pada tahun 2008 dan 24% (570 ribu tan metric) menjelang 2010; dan

ii. Meningkatkan pengeluaran padi dengan peruntukan sebanyak RM803 juta bagi menyelanggara system pengairan dan saliran, meratakan sawah padi, menigkatkan kesuburan tanah, dan member subsidi kawalan serangga.

b) Meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam dan pada masa yang sama mengekalkan tambang bas yang rendah agar dapat emngalakkan orang awam menggunakannya. Ini dilaksanakan melalui pemberian subsidi diesel kepada penguusaha bas untuk mengurangkan kos operasi bas.

c) Memperkukukan dan memperluas Skim Jaringan Keselamatan Sosial atau dengan izin Society Safety Net. Pelbgai bantuan diberikan di antaranya bantuan kepada kanak-kanak, orang tua, orang kurang upaya, pesakit kronik danbantuan anggota palsu. Kerajaan juga telah menaikkan kadar kelayakan bantuan isirumah keluarga miskin daripada RM400 kepada RM700 sebulan. Program-program ini adalah merupakan tambaha kepada bantuan sedia ada seperti pelajaran dan perkhidmatan kesihatan yang terdapat secara murah atau percuma. Sesungguhnya Kerajaan tidak pernah mengabaikan tanggungjawab sosialnya dalam semua krisis ekonomi yang telah dan sedang melanda Negara.

d) Mengkaji system subsidi yang lebih sesuai sebelum dilaksanankan. Kajian tersebut dijangka mengambil masa selama 6 bulan. Sistem subsidi tersebut dijangka akan menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik dan tepat kepada golongan sasar.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat juga, halagan menjual petrol kepada warga asing tidak dikenakan kerana:

a) Harga petrol sekarang telahpun menghampiri harga pasaran;

b) Rebat tunai telahpun mulai diberikan dan dihadkan untuk warga Negara Malaysia sahaja;

c) Penjualan petrol hanya untuk tujuan kegunaan dalaman serta untuk menggalakkan kemasukan lebih ramai pelancong asing; dan

d) Penguatkuasaan dan pemantauan ke atas harga danpenawaran barangan kawalan, termasuk kegiatan menyorok, menyeludup dan menjual diesel subsidi secara tidak sah masih terus depergiatkan.

Sebagai kesimpulan, semua pihak termasuklah Kerajaan, sector swasta, peniaga, pengeluar, badan bukan kerjaan (NGO) dan orang ramai perlu berganding bahu untuk sama-sama menghadapi cabaran perubahan ekonomi dalam bentuk harga yang lebih tinggi yang berlaku secara global.

BREAKING NEWS!

This morning many Members of Parliament were delayed coming to Parliament because of various road blocks set up by the police.

This resulted in massive traffic jams all over the city. The problem was most pronounced with roads leading to Parliament.

Ipoh Timur MP, YB Lim Kit Siang, brought up the issue of the IGP had contravened the motion passed by Parliament that MPs should not be hindered from attending Parliament for every session.

YB Azmin Ali, PKR MP for Gombak, protested the allegation that Pakatan Rakyat was organising a demonstration at Parliament which was not true. He demanded YB Datuk Syed Hamid, the Home Minister, who was in Parliament, to show evidence that PR was involved in the alleged demonstration.

The Motion under Standing Order 18 (1) to discuss the issue of no confidence in YAB Datuk Seri Abdullah bin Ahmad Badawi has been rejected by the Speaker under Standing Order 18 (7) which states that Tuan Yang Di Pertua may, in chambers, refuse to allow any motion submitted to him if Tuan Yang Di Pertua is satisfied that:-

(a) the mover intends only to take opportunity to address the House; or

(b) the matter has been discussed in the current session and clarification given by the government on the said matter; or

(c) any motion contravenes any of the provisions of the Standing Orders of the House.

As expected, the 18 (1) motion was rejected by the Speaker of the House, YB Tan Sri Pandikar Amin.

The Pakatan Rakyat MPs walked out of Parliament in protest. The walk-out will be for the whole day.

BREAKING NEWS

Pakatan Rakyat had already tabled a motion to move the House under Standing Order 18 (1) of Parliament to adjourn the House for the purpose of discussing a matter of public importance that is: A Vote of No Confidence Against the PM.

The Speaker’s decision will be made known on Monday at 11:30 am after Questions Time. If the Speaker allow it then it will be tabled before the House for debate on Monday at 4.30 pm.

Minister of Transport’s reply to the issue that I have brought up concerning the debts owed by AirAsia to MAHB and the upgrading project of LCCT, which was awarded to Fajarbaru Builder Group Bhd totaling RM123.9 million.

DEPUTY MINISTER’SREPLY:

Deputy Minister of Transport has confirmed that the actual debt owed by AirAsia is RM110 million and not as stated by Datuk Tony Fernandes, the CEO of AirAsia. He stressed that we should not bother about what has been said by Tony Fernandes. It was also not true that there were no actions taken by MAHB to recover the said debt. He said that MAHB did telephone and write letters to AirAsia asking for payment of the said debt of RM110 million. He reconfirmed that the total debt owed to MAHB is RM110 million.

When I said that recovery of debts via telephone calls and letters were not enough and asked why there were no legal actions taken by MAHB, as Government GLC, against AirAsia to recover the said debts. The Deputy Minister could not reply and he pushed the responsibility to the Minister of Finance as MAHB is under the control of GLC. I also told him that I have asked the Minister of Finance 2, YB Tan Sri Noor Yakob, yesterday regarding the discussion and YB Tan Sri Noor told me that debt between GLC and private company has nothing to do with the Ministry of Finance. The Deputy Minister did not respond about this.

From henceforth the Deputy Minister refused to take further clarification.

He went on to state that open tenders were carried out for the LCCT project costing RM123.9 million. Seven tenders were received and Fajabaru was the lowest. Eight tenders were received for the Penang Airport.

Note:

I wanted to ask for further clarification from the reply given by the said Deputy Minister as follows:

Why MAHB allowed AirAsia to owe the debt since 2002?

If AirAsia refused to pay the debt since 2002, why didn’t the Ministry advise or instruct MAHB to withdraw all services including the utilization of all facilities under the care and control of MAHB ?

To provide list of the names of contractors who have tendered for the LCCT job and the Penang Airport and their respective tendered sum for each of the project?

Fajarbaru is a company and its core business is “INVESTMENT HOLDING & PROVISION FOR FINANCIAL SERVICE”. Surely lowest tender price cannot be the main criteria for appointment to do the work – the experience and track records must also be of equal importance. Why MAHB and the Ministry did not take into consideration i.e. the experience and track records before the appointment of Fajarbaru?

During the reply by YB Minister of Tourism, I have asked her to clarify the following:

Subject:

Pempena Sdn. Bhd. – The National Tourism Development Company Set Up In 1976 by Tourism Malaysia Under Tourism Ministry

Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua dan YB Menteri Pelancongan,

Saya amat tertarik kepada produk-produk yang dibangkit oleh YB Menteri. Saya igin merujuk kepada laporan Malaysiakini pada 02-07-2008 dimana Malaysiaki telah bongkarkan satu skandal kewangan yang melibatkan terhadap PEMPENA SDN BHD, satu syarikat yang di tubuhkan pada tahun 1976 dan ia adalah di bawah kawalan Kementerian Pelancongan. 20 orang pekerja-pekerja Pempena telah menandatangani satu memorandum yang mempunyai 9 mukasurat dan pada 24-03-2008 mereka telah hantar kepada pengarah-pengarah Pempena, Tourism Malaysia Board dan Menteri Pelancongan tetapi sehingga kini tiada sebarang tindakan oelh Menteri tersebut.

Saya igin memetik dari laporan Malaysiakini, satu news portal yang terkenal:

“Two government officials of a government linked company have been implicated in a series of scams that have allegedly diverted millions of Ringgit in tourism-development funds into private pockets.

They are said to have:

1. Pocketed commissions when refinancing luxury vehicles for a high-end tourist taxi service;

2. Approved several contracts to RM2 companies supplying services for tourism-based projects;

3. Over-stated the costs of creating an e-tourism portal by about RM5 million; and

4. By-passed Pempena board of directors in “investing” in a restaurant project in Melbourne.

The memorandum named accountant Lim Khing Tai and senior business development manager Raja Norsan Raja Nasron as the main person behind the alleged scams.

It also claimed that chief executive officer Razali Mohd Daud, who is also deputy director general of Tourism Malaysia’s promotion department, had done nothing despite having received complaints.

Pempena is in poor financial shape compared to 2003, when it had RM50 million for tourism development projects. It now faces several high risk non-profitable investments.

The staff are angry because all this is due to CORRUPTION, CRIMINAL BREACH OF TRUST AND ABUSED OF POWER BY TOP MANAGERS.”

Saya berharap YB Menteri Pelancongan memberi penjalasan id dalam Dewan Yang Mulia ini apakah tindakan telah diambil oleh Kementerian YB terhadap memorandum tersebut jika tidak kenapa tidak.

At this stage, YB Tan Sri Speaker intervened and warned that I must be certain of what I have quoted from Malaysiakini. I told YB Tan Sri Speaker that I standby Malaysiakini’s report.

YB Minister informed Parliament that she had already set up an internal audit committee to investigate into the allegations in the said Memorandum and she will inform me of the result of the investigation.

Note:

The reply was not very satisfactory because the Memorandum was sent to her on 24-03-08 and she had 4 months to investigate.

Such allegations should be referred to the Auditor-General for investigation and at the same time report to the police and ACA.

Under the circumstances, I hope that the Ministry will take the allegations in the Malaysiakini report seriously.