Head of government linked companies (GLCs) must be UMNO members?

Soalan No. 45: PR-1212-L13845

Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan adakah telah menjadi polisi Kerajaan Persekutuan bahawa Pengerusi sesebuah syarikat seperti MAB, Sepang International Circuit dan lainlain di mana Menteri Kewangan mempunyai kepentingan, mestilah ahli UMNO dan adakah ini bermakna jawatan dalam syarikat tersebut hanya untuk ahli UMNO dan bukan rakyat Malaysia serta untuk Bumiputera tidak mengira fahaman politik.

Jawapan:

Tuan Yang Di-Pertua,

Pengurusi GLC tidak semestinya ahli UMNO. Untuk makluman Yang Berhormat, pemilihan seseorang calon sebagai Pengurusi sesebuah syarikat GLC, kewibawaan serta pengetahuan yang mendalam dalam sesebuah sector/industry di mana syarikat tersebut beroperasi dan bukannya berdasarkan kepada fahaman politik. In adalah bertujuan memastikan bahawa Pengurusi yang dilantik adalah berkelayakan dan berkemampuan untuk menerajui Lembaga Pengarah sesebuah syarikat GLC tersebut demi menjaga kepentingan semua pihak serta memastikan pengurusan syarikat dikendalikan dengan berkesan.

Note:

Just because YB Dato’ Mukriz, MP for Jerlun, was critical of the PM, many UMNO leaders called for him to be removed. Hence this question.